سبد محصولات

محل فروشگاه

شعبه های پلیدو در ایران

فروشگاه تهران

تهران، –

تلفن: –

فروشگاه مرکزی

تبریز، ولیعصر، تقاطع شریعتی و پروین اعتصامی

تلفن:  ۱۹ ۱۹ ۳۷ ۳۶-۰۴۱